Themamiddag Kind en Letselschade 

Rekencursus ‘Berekening kindschade’

Indien zich een letselschade voordoet bij een jeugdig slachtoffer wordt vaak gesproken van kindschade. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de specifieke aspecten bij het berekenen van schade van een kind. Te denken valt hierbij aan het grote aandeel van hypothetische componenten in een dergelijke berekening, de lange looptijd van een berekening en het moment van het vaststellen van de schade. Een complicatie bij het vaststellen van het verlies van arbeidsvermogen bij slachtoffers van jonge leeftijd is het duiden van de mogelijke, toekomstige verdiensten. Veelal is wel een indicatie te geven van het opleidingsniveau, maar hoe kan daar vervolgens een verwachte, toekomstig inkomen aan worden gekoppeld?

Wanneer in geval van ernstig letsel sprake is van (toekomstige) zorg vanuit de Wlz, dan dient rekening te worden gehouden met de eigen bijdrage en de indirecte schade als gevolg van de te ontvangen schadevergoeding: het vervallen van het recht op toeslagen en de verhoging van de eigen bijdrage. Wat is de impact van de gekozen uitgangspunten? Is de interpretatie van de uitgangspunten wel juist en welke gevolgen heeft dit voor de berekening? Zijn alle van belang zijnde elementen wel opgenomen en zo ja, vond dat op een correcte wijze plaats?

Lezing: ‘Herstelcoaching bij kinderen en gezinnen’

Tijdens deze lezing zet Dorine Snellink uiteen wat de impact van een trauma van een kind op de verschillende gezinsleden kan zijn. Over het algemeen zijn kinderen veerkrachtig en zijn volwassenen, van nature, goede ondersteuners. Wie ondersteunt wie in een verliesfase?Welke partijen zijn nog meer betrokken tijdens het herstelproces van een kind en wat is hun invloed. Wat signaleert u als betrokken partij en wat kunt u vervolgens met de signalen. Een lezing over hoe onzichtbare impact zichtbaar gemaakt kan worden. Met de juiste ondersteuning zoeken naar de veerkracht van het gezin en werken naar herstel van balans.

Aan de hand van een casus zullen de diverse aspecten en complicaties worden behandeld. 

Lezing: ‘Vaststelling zorgbehoefte na ernstig letsel bij kinderen ’

Lezing: ‘Vaststelling zorgbehoefte na ernstig letsel bij kinderen’ In de lezing zet Jacqueline Bakker uiteen hoe de vaststelling van de hulpbehoefte in zijn werk gaat. Hoe er eventueel een beroep gedaan kan worden op voorliggende wet- en regelgeving, zoals Wmo, Wlz en verzorging en verpleging vanuit de Zvw/Jeugd. Hierbij komt ook de betekenis van gebruikelijke zorg aan bod. Dat is de zorg en begeleiding die ouders geacht worden te bieden vanuit de wet- en regelgeving. Ook wordt stilgestaan bij het Wmo-convenant.

Aan de hand van een casus zullen de diverse aspecten en complicaties worden behandeld. 

 

 

Dinsdag 21 november 2017

13:00 - 16:30 uur (inloop vanaf 12:30)

Docent:  

Erik Jan Bakker | Het RekenBureau (de Bureaus)

Spreker:

Dorine Snellink | Snellink TC
Jacqueline Bakker | TotaalSupport BV

Doelgroep:

Letselschadeadvocaten, -experts, -juristen en schadebehandelaars

Leerdoel:

Na afloop van de cursus bent u beter in staat een berekening te beoordelen of uit te zetten in geval van kindschaden.

Tijdsduur:

Onderwijsuren: 4 uur 

Advocaten

Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt.  Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u  voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid.

 

Punten

NIVRE 2 PE-punt
Lezing 1 PE-punt
Lezing: 1 PE-punt

Locatie

Restaurant De Engel, Burgemeester Wallerweg 2, 3991 DM Houten

Kosten

€ 295,- exclusief 21% BTW

 

 

Schrijft u zich hier in voor de cursus.